Školství

Podpoříme výuku cizích jazyků Čeština je krásná, ale v zahraničí nám nikdo nebude rozumět. Podporujeme proto moderní výukové metody s využitím jazykových aplikací, odborné lektory, rodilé mluvčí a výměnné pobyty studentů i učitelů se zahraničními školami a snimi spojené projekty.

Vytvoříme podmínky pro udržení učitelů v regionech Kvalitní školu dělají kvalifikovaní učitelé, kteří na sobě neustále pracují a jsou otevření moderním způsobům vyučování. Učitele chceme motivovat služebními byty, nadtarifními složkami platu, služebním mobilem nebo proplácením cestovného.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol Posílíme zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol formou vlastních samospráv. Do přípravy a projednávání strategických dokumentů chceme zapojit rodiče i starší žáky například formou studentských parlamentů.

Svobodná volba vzdělání a jeho dostupnost Podpoříme rozmanitost vzdělávací nabídky se zohledněním potřeb našeho regionu. Jsme pro alternativní formy výuky i na státních školách.

Podpoříme technické zázemí škol Zasadíme se o vybavenost škol v oblasti informačních technologií, smysluplné využívání nástrojů digitálního vzdělávání a investice do technického a materiálního vybavení středních škol.

Podpora digitálního vzdělávání Učitelé musí držet krok s dobou a umět používat digitální a inovativní metody ve výuce. Jsme pro vytvoření otevřené a veřejně přístupné národní digitální knihovny s výukovými materiály, on-line programy a aplikacemi.

Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání Každý má právo na vzdělání, a to bez ohledu na věk. Podpoříme proto zájmové kroužky a kurzy nebo občanské i profesní vzdělávání. V obcích a malých městech podpoříme školy coby centra celoživotního vzdělávání.

Uvolníme ředitelům ruce Ředitel školy by měl být především dobrým pedagogickým lídrem. V provozních a ekonomických agendách by měl mít zajištěnu dostatečnou podporu tak, aby nezabíraly celou jeho kapacitu.

CHCI VĚDĚT VÍCE