Životní prostředí

Odpovědnost k planetě Podpoříme energetické úspory, obnovitelné zdroje, snižování uhlíkové stopy kraje, meteostanice pro sledování kvality prostředí a zlepšení povědomí dětí i dospělých o životním prostředí.

Nakládání s odpady Zaměříme se na kontrolu nakládání s tříděným odpadem, efektivní recyklace, koordinace odpadového hospodářství a maximální důraz na třídění odpadu a lepší využití bioodpadů.

Živá a pestrá krajina Krajina by měla být plně prostupná a propustná pro všechny živočichy tak, aby nic neomezovalo jejich pohyb a migraci. Památné a alejové stromy si zaslouží lepší péči. Posílíme roli kraje jako mediátora v souvislosti s problémy NP a CHKO Šumava.

Zemědělství a lesnictví Členění velkých hospodářských celků obnovováním remízků, chápeme jako zásadní krok, který pomůže udržet vodu v krajině. Zacílíme dotace z EU na zemědělskou prvovýrobu malých a středních zemědělců a rozmanitost plodin.

Vrátit vodu do krajiny Budeme pokračovat v úpravách a revitalizaci vodních toků, obnově rybníků a budování malých retenčních nádrží. Prioritou bude důsledná ochrana povrchových a podzemních vodních zdrojů, především potoků a řek.

CHCI VĚDĚT VÍCE