Rok ve znamení digitalizace, inovace a transparentnosti. Naše práce pro občany nám dává smysl

Rok ve znamení digitalizace, inovace a transparentnosti. Naše práce pro občany nám dává smysl

Činnosti během pandemie COVID-19

Minulý rok jsme měli plné ruce práce. Ve velmi krátkém čase se nám podařilo upravit sál zastupitelstva, aby mohlo dojít k navýšení počtu fyzických hlasovacích jednotek. Byl rozšířen audiovizuální systém a zároveň nasazen informační systém pro online jednání zastupitelstva „Virtuální hlasovací jednotky.“ Veškeré hlasování probíhalo pouhým kliknutím myši, pokud byl někdo ze zastupitelů připojen online.

Jednání v rámci úřadu, hejtmanů ČR, krizového štábu, seminářů, porad, ale i komunikace s medii kladla důraz na bezkontaktní komunikaci. Byly vytvořeny nové videokonference se speciálním zprovozněním obrazu i zvuku s možností nahráváním záznamu a jeho následném uložením do dokumentového uložiště kraje.

Krajské hygienické stanici a krajským nemocnicím byla poskytnuta výpočetní technika, pro call centra jsme zařídili telekomunikační zařízení. Pro zaměstnance, kteří trasovali pro krajské hygienické stanice, byla vytvořena nová síť, aby vše fungovalo hladce a bezproblémově.

Podařilo se nám v rekordně krátkém čase datově propojit a vybavit Očkovací centrum s Rokycanskou nemocnici a zajistit tak fungující a bezvýpadkovou službu.

CamelNET (metropolitní siť)

Jedná se o krajskou komunikační (datovou) síť, která má za cíl propojit všechny významné lokality Plzeňského kraje, zejména městské úřady, nemocnice, školy, správu a údržbu silnic, hasičské záchranné sbory atd. Ti pak mohou využívat veškeré výhody jako virtuální serverovny, zálohování dat a využívat jakékoliv výhody katalogu služeb. Jako jsou videokonference a mnoho a mnoho dalších.

V loňském roce se mimo jiné podařilo rozšířit regionální komunikační infrastrukturu CamelNET o trasu Hrádek-Mirošov a připojeny objekty v Plané a Tachově. Byla zajištěna podpora při oživování koncových bodů škol v síti CamelNET a přípravu nových bodů. Došlo také k připojení nových lokalit CamelNETu např. v Kralovicích, Rokycanech nebo např. na MÚ v Nýrsku a v dalších obcích.

Digitální technická mapa (neboli DTM)

DTM je klíčovým nástrojem pro digitalizaci Plzeňského kraje a pomáhá nejen krajským úředníkům. V digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (budovy, sloupy, stromy apod,) a hlavně průběhy inženýrských sítí, které se na daném území nachází. V lednu 2021 byla podána žádost na projekt „Rozšíření DTM (digitální technické mapy)“ Plzeňského kraje, v červnu pak bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento projekt v nekrácené, tj. maximální výši.

Pořádání školení, konferencí, debat a publikace

V loňském roce se uskutečnilo také několik konferencí, které Plzeňský kraj zaštítil a organizačně podpořil. Jednalo se např. o celorepublikovou konferenci Rok informatiky, setkání informatiků, kam se sjeli taktéž informatici z měst a obcí celé ČR a za zmínku stojí jistě i setkání informatiků obcí s rozšířenou působností, na kterém se probíralo především téma optické datové sítě CamelNET, její trasy rozšíření a další možnosti. Dále jsme se zúčastnili mnoha tématických a věcných debat.

Na našem výboru IT, digitalizace jsme aktivně řešili problematiku hoaxu a hejtů u příspěvků v souvislosti s facebookovou stránkou Krajského úřadu.

Celý rok probíhaly (a dále i probíhají) školení kyberbezpečnosti pro zaměstnance, ale samozřejmě i pro jednotlivé zřizované organizace. Školení jsou vždy zakončena testem, které zaměstnance připraví na nástrahy v kyberprostoru.

Naše články se pravidelně objevují v „magazínu Plzeňského kraje“ a v časopise „ pro města a obce“.

Termovize

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni jsme se zapojili do výzkumu v oblasti termodiagnostiky a to tím, že byly nad docházkové terminály ve vstupní hale krajského úřadu nainstalovány speciální termokamery, kterými si zaměstnanci mohou anonymně nechat změřit teplotu. Smyslem tohoto výzkumu je sběr dat pro zdokonalení predikce a monitorování epidemie.

Robotizace

Na výboru pro IT, digitalizace a otevřený kraj jsme úspěšně představili „RPA“ proces. Neboli robotickou automatizaci procesů. Smyslem automatizace je nahradit rutinní procesy „ počítačovým robotem“, to bude mít zásadní dopad na rychlost odezvy úřadu na jednotlivé žádosti a podání od občanů.

Hostovaná spisová služba

V průběhu roku se také úspěšně realizovalo nasazení nové hostované spisové služby (HESS) pro obce a zřizované organizace. V rámci této změny bylo vypsáno několik konzultačních dnů, proběhla i školení a penetrační testy. Byl nasazen nový Portál pro zřizované organizace vč. rozšíření řešení zástupů. Také byla provedena implementace evidence skladového hospodářství na pomůcky vázané s pandemií COVID-19.

Rozklikávací rozpočet

Na jednání výboru IT a digitalizace jsme představili platformu CityVizor, která by měla v blízké budoucnosti veřejnosti zpřístupnit informace o hospodaření Plzeňského kraje. Lidé by si tak mohli pomocí „rozklikávacího rozpočtu“ napojeného přímo na účetní systémy snadno zobrazit nejen jednotlivé položky rozpočtu, ale i jejich plnění a to přehledně, srozumitelně a v souvislostech.

Open data (otevřená data pro veřejnost)

Mezi další úspěšné projekty patří tzv. open data. Plzeňský kraj jako jediný ze 14 krajů dává veřejnosti volně k dispozici statistická data, která jsou sbírána v rámci nasazení prvků aktivního monitoringu (např. kamer) na území kraje.

K čemu jsou vlastně tato „otevřená data“ dobrá? Například data z více než 100 kamer v kraji obsahují anonymizovaná data o rychlosti, směru a počtu průjezdů dopravních prostředků užívaných na pozemních komunikacích každý den. Z těchto dat lze například připravit mapu, která ukazuje problematická místa a podíl vozidel překračující nejvyšší povolenou rychlost. Taková mapa se pak stává jedním z podkladů pro jednání místních samospráv při plánování úprav komunikací nebo ke stanovení jejich vytíženosti.

Kotlíkové dotace

Z dalšího množství činností stojí jistě za zmínku i spuštění nových vln kotlíkových dotací s novými pravidly a potřebami, což vyžadovalo úpravy stávajícího informačního systému, optimalizace aplikace a HW vybavení.

Služba pro neslyšící

Určitě je důležité také zmínit, že nám podařilo na webu Plzeňského kraje nasadit službu pro neslyšící spoluobčany, díky které se tak velmi ulehčí komunikace s úřadem. Jedná se o službu, kdy neslyšící klikne na webu na příslušnou ikonku, vyplní své telefonní číslo a vyčká na operátora, který kontaktuje recepci úřadu s tím, že volá neslyšící člověk nebo člověk s vadou řeči. Během toho se volajícímu zobrazí online textový formulář. Po spojení už jen stačí psát a zaměstnanci úřadu aplikace přečte, co má žadatel na srdci. Naopak mluvenou odpověď zaměstnance pak přepisovatel přepíše do textové podoby a odešle volajícímu.

Komunikace probíhá okamžitě a plnohodnotně. Zvláště v této složité době je vylepšení krajského webu žádoucí proto, aby se lidé s handicapem mohli informovat o aktuálním stavu v krajských nemocnicích, testování či vakcinaci. Komunikovat lze takto ale napříč celým krajským úřadem.

Centrální nákup Plzeňského kraje (dále jen CNPK)

Obrovský úspěch, podobě velké úspory na energiích!

CNPK uspořil za rok 2021 organizacím Plzeňského kraje 151 mil. Kč při nákupu energií – elektřiny a plynu. Na Českomoravské komoditní burze se CNPK podařilo, po provedeném průzkumu burzovního trhu, vysoutěžit elektřinu za velmi výhodnou cenu s fixací na 2 roky.

CNPK aktivně zavedl zásady odpovědného zadávání do veřejných zakázek organizací Plzeňskkého kraje a prosadil zavádění inovativních postupů do veřejných zakázek. K tomuto tématu byla uspořádána on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání,“ kde byli všichni zadavatelé seznámeni s  novou účinnou zásadou odpovědného zadávání.

Velký úspěch zaznamenala také akce „Meet the buyer – Poznej svého zadavatele,“ na které byly představeny veškeré plánované investiční akce pro rok 2021. Akci je možné shlédnout na YouTube kanálu.

V roce 2021 CNPK vytvořil aktualizovanou centralizovanou příkazní smlouvu a zajistil její uzavření se 117 organizacemi.

Neustále probíhá také spolupráce a předávání si zkušeností s ostatními zadavateli a odbornými organizacemi ČR (např. s rektorátem Univerzity Karlovy, s Centrem pro regionální rozvoj apod.).

CNPK aktivně propaguje Plzeňský kraj tak, aby byl vnímán jako progresivní a odpovědný zadavatel veřejných zakázek.

Úspěch v celorepublikové soutěži

A třešnička na závěr. V celorepublikové soutěži nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR „eGovernment the best 2021“ Plzeňský kraj obsadil krásné 3. místo za aplikaci Sběr dat Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Obecním domě v Praze.

Byl to náročný rok, plný výzev. Věříme, že se nám podařilo mnoho dobrého, nejenom na poli digitalizace a inovací vyřešit, a už se moc těšíme, jaké výzvy nám přinese rok 2022.

Pavel Hais – náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup

Milan Chaloupka – předseda výboru pro IT, digitalizaci a otevřený kraj

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.